گرامر گذشته ساده در انگلیسی

گرامر گذشته ساده در انگلیسی

اولین نکته مهم درباره تمام زمان های زبان انگلیسی و‌ هر زبان دیگری ، این است که دقیقا کاربردشان را متوجه شده باشیم. چرا که کلید استفاده از زمان های مختلف ، در فهم ما از آن زمان ها و نحوه استفاده‌ آنها نهفته است.

کاربرد گذشته ساده :

هنگامی که بخواهیم درباره ی کاری صحبت کنیم که در گذشته انجام شده و کاملا تموم شده است ، از این زمان استفاده میکنیم

I washed the clothes 

لباس ها را شستم

I did my homework

تکلیفم را انجام دادم
( در هر دو مثال بالا عمل ها انجام شده و به اتمام رسیده اند )

فرمول ها :

جمله مثبت :
فاعل + گذشته فعل + ادامه جمله

جمله منفی :
فاعل + کلمه didn't یا did not + شکل ساده فعل + ادامه جمله

شکل سوالی :
کلمه Did + فاعل + فعل به صورت ساده + ادامه جمله 

نکته مهم: به افعال باقاعده d یا ed اضافه میکنیم ولی برای افعال بی قاعده قانونی وجود نداشته و باید حفظ شوند.

به طور مثال به نمونه ای از افعال بی قاعده و با قاعده زیر توجه کنید :

نکته : هنگامی که فعل با قاعده ای به حرف e ختم می‌شود ، برای تبدیل زمان فعل به گذشته تنها کافیست d اضافه کنیم

Move | MoveD حرکت کردن

Decide | DecideD تصمیم گرفتن

Live | LiveD زندگی کردن

نکته : افعال با قاعده ای که به حروف بی صدا ختم شده و قبلشان حرف صدا دار آمده است ، برای تبدیلشان به زمان گذشته ، حرف بی صدای پایانی را دوبار نوشته و سپس ed اضافه میکنیم

Stop | stopPEd متوقف کردن

Plan | planNED برنامه ریختن

Rob | robBED دستبرد زدن

نکته : افعال باقاعده ای که به y ختم شده و قبلشان حرف بی صدا قرار دارد ، برای تبدیلشان به زمان گذشته ، حرف y را حذف کرده و به جای آن i گذاشته و سپس ed اضافه میکنیم

Study | studied مطالعه کردن

Apply | applied استفاده کردن 

Try | tried  سعی کردن 

نمونه ای از افعال بی قاعده :

Write | wrote نوشتن

See | saw  دیدن

Go | went  رفتن

Put | put قرار دادن

Hear | heard شنیدن

Say | said گفتن

مثال های متعدد :

I heard what you said 

چیزی که گفتی رو شنیدم

I wanted to go there

میخواستم اونجا برم

She wrote me a letter

برام یه نامه نوشت

I saw my boss yesterday

دیروز رییسم رو دیدم

? Did you try to call him

سعی کردی بهش زنگ بزنی؟

? Did she say something I didn't hear

چیزی گفت که من نشنیدم؟

She didn't start the conversation

او مکالمه را شروع نکرد

They didn't do anything

آن ها کاری انجام ندادند
کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
961