جمله واره قیدی Adverb Clause

جمله واره قیدی Adverb Clause

جمله واره قیدی Adverb Clause ، جمله واره های قیدی ، حالتی را توضیح می‌دهند و همانطور که از اسم شان پیداست ، نقش قید را ایفا میکنند پس در این پست هم با ما همراه باشید تا این گرامر کاربردی در زبان انگلیسی را از دست ندهید

نکته مهم : تمام انواع جمله واره های اسمی ، وصفی و قیدی همواره وابسته هستند

I hurried because I was late

عجله کردم چون دیرم شده بود

Although he was tired , she went to work.

گرچه خسته بود ، سرکار رفت

معمولا ابتدای جمله واره های قیدی کلمات زیر می آیند :

After بعد از

Before قبل از 

As همانطوری که

As if گویی ، مثل اینکه

Because چون که

Since از آن جا که ، چون که 

Although گرچه

Yet با وجود این ، با این همه ، اما

I went to the party after eating my lunch

بعد از خوردن ناهارم ، به مهمونی رفتم

I decided to talk to my mother before I talked to my brother.

قبل از حرف زدن با برادرم ، تصمیم گرفتم با مادرم حرف بزنم

Do as your mom says

هرچی که مادرت میگه را انجام بده

He talks to his father as if he is older than his father

او جوری با پدرش حرف می‌زنپد گویی که او از پدرش مسن تر است

Because he was late , his teacher refused to let him in

بخاطر اینکه دیر کرده بود ، معلمش از ورود او امتناع کرد

Since you are my brother , I forgive you

از آنجایی که تو برادر منی ، تو را می‌بخشم

Although it's sunny , I feel cold 

با اینکه هوا آفتابیه ، سردم هست

I studied my book yet I think I didn't get it

با وجود اینکه که کتابم را خوندم ، فکر میکنم نفهمیدمش

کلام آخر :

در پایان اگر علاقه مند به یادگیری زبان انگلیسی هستید میتوانید در آموزشگاه آنلاین زبان ما به راحتی و با هزینه مناسب از آموزش آنلاین زبان انگلیسی که در قالب آموزش مجازی انگلیسی است از آموزش آنلاین انگلیسی بهره مند شده و سطح زبان تان را ارتقا دهید


نسرین پاغنده
انگلیسی
647