آموزش گرامر حال استمراری انگلیسی

آموزش گرامر حال استمراری انگلیسی

زمان حال استمراری كاری كه در زمان حال به صورت استمرار انجام مي شود ، در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم - داری - دارد - داريم - داريد - دارند و يا علامت «در حال» اضافه كنيم حاضر استمراری به دست می آيد در انگليسی اگر بياييم به حاضر ساده علامت ing + be اضافه كنيم به ما حال استمراری مي دهد .

subject + to be + verb + ing

تذكر مهم :

 be عبارتند از am - is - are كه بين فاعل و فعل اصلی می آيد و ing بلافاصله بعد از فعل اصلی می آيد 

تغييرات در زمان حال استمراری :

به وسيله am - is - are انجام می شود

نشانه های حال استمراری :

الف : وجود am - is - are بين فاعل و فعل اصلی

ب : وجود ing در آخر فعل اصلی

ج : وجود قيود زمان در آخر جمله از قبيل

At present

being time the for

At the moment

This morning

This year

This week

وجود افعال امري هشدار دهنده مثل :

ساكت باش shut up

نگاه كن look

بايست stop

گوش كن listen

مواظب باش keep

با دقت باش be careful

چند تذكر مهم :

( like - know - understand - want )  شامل گرفتن ing نمی شوند

افعالي كه به y ختم می شوند در موقع ing گرفتن y حذف نمی شود و ing به آخرش ميچسبد .

Play -> playing

Study -> studying

Carry -> carrying

افعالی كه به e ختم مي شوند در موقع ing گرفتن e حذف می شود و به جای آن ing می نشيند به جز فعل be كه e آن حذف نمی شود.

Come -> coming

Take -> taking

Have -> having

Be -> being

افعالی كه يك بخشی هستند و به حرف بی صدا ختم می شوند اگر قبل از حرف بی صدا فقط يك حرف صدا دار داشته باشند(u,o,i,e,a ) در موقع ing گرفتن حرف آخر تكرار سپس به آن ing اضافه می شود

Sit -> sitting

Put -> putting

Read -> reading

افعالی كه به ie ختم می شوند در موقع ing گرفتن ie تبديل به y می شود سپس به آن ing اضافه مي شود

tie -> tying بستن

die -> dying  مردن

lying -> lie لم دادن یا دراز کشیدن


نسرین پاغنده
انگلیسی
1,785