آموزش گرامر حال استمراری انگلیسی

زمان حال استمراری كاری كه در زمان حال به صورت استمرار انجام مي شود ، در زبان فارسي اگر به حاضر ساده علامت دارم - داری - دارد - داريم - داريد - دارند و يا علامت «در حال» اضافه كنيم حاضر استمراری به دست می آيد در انگليسی اگر بياييم به حاضر ساده علامت ing + be اضافه كنيم به ما حال استمراری مي دهد .

subject + to be + verb + ing

تذكر مهم :

 be عبارتند از am - is - are كه بين فاعل و فعل اصلی می آيد و ing بلافاصله بعد از فعل اصلی می آيد 

تغييرات در زمان حال استمراری :

به وسيله am - is - are انجام می شود
نشانه های حال استمراری :
الف : وجود am - is - are بين فاعل و فعل اصلی
ب : وجود ing در آخر فعل اصلی
ج : وجود قيود زمان در آخر جمله از قبيل
At present
being time the for
At the moment
This morning
This year
This week
وجود افعال امري هشدار دهنده مثل :
ساكت باش shut up
نگاه كن look
بايست stop
گوش كن listen
مواظب باش keep
با دقت باش be careful
چند تذكر مهم :
( like - know - understand - want )  شامل گرفتن ing نمی شوند
افعالي كه به y ختم می شوند در موقع ing گرفتن y حذف نمی شود و ing به آخرش ميچسبد .

Play -> playing
Study -> studying
Carry -> carrying

افعالی كه به e ختم مي شوند در موقع ing گرفتن e حذف می شود و به جای آن ing می نشيند به جز فعل be كه e آن حذف نمی شود.

Come -> coming
Take -> taking
Have -> having
Be -> being

افعالی كه يك بخشی هستند و به حرف بی صدا ختم می شوند اگر قبل از حرف بی صدا فقط يك حرف صدا دار داشته باشند(u,o,i,e,a ) در موقع ing گرفتن حرف آخر تكرار سپس به آن ing اضافه می شود

Sit -> sitting
Put -> putting
Read -> reading

افعالی كه به ie ختم می شوند در موقع ing گرفتن ie تبديل به y می شود سپس به آن ing اضافه مي شود

tie -> tying بستن
die -> dying  مردن
lying -> lie لم دادن یا دراز کشیدن

این مطلب چطور بود ؟ نظرت برامون مهمه ، نظر بده ...